Skip to content

Generalforsamling

 

Generalforsamling

Generalforsamling ProVarde d. 7. april 2022

Vestjysk Bank Sportium · Lerpøtvej 55 · 6800 Varde 

Formand Hans Barslund bød velkommen og foreslog advokat Birgit Østergaard Nielsen som dirigent.

Vedtaget og Birgit takkede for valget. Konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og godkendte bestyrelsens forslag om at tage pkt. 2 og 8 samlet.

Hans Barslund gennemgik årsberetningen:

Erhvervsservice

2021 blev desværre igen et Corona-år med udfordringer.

ProVarde havde alligevel arbejdstøjet på – ligesom de fleste virksomheder. Flere brancher mistede deres indtjening direkte eller indirekte via nedlukningerne – andre så muligheder i den nye situation og fik udviklet deres forretningsmodel.

Vi har haft masser af samarbejde med virksomheder fra hele kommunen – vi har gjort vores for at hjælpe dem videre med information, erhvervsservice og sparring i virksomhedernes indsats for vækst og udvikling.

Flere af vores arrangementer var naturligvis ramt af Corona, men alligevel med stor opbakning, til det som kunne tilbydes af kurser og events – og vi fik også igangsat vores nye Grønne netværk.

Det blev også til et større debatmøde om erhvervspolitikken i Varde Kommune.

2021 var første år hvor medlemmerne af destination Vesthavet også skulle betale kontingent for medlemskabet af ProVarde samt første år med forhøjede kontingentsatser – vi kan således være tilfredse med at fastholde et stort medlemstal på ca. 550 medlemmer.

 Samarbejde med Erhvervshuset 

Vi har som et strategisk fokusområde, at vi skal sikre bedst muligt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland.  

Der er en række konsulenter tilknyttet Erhvervshuset i Vojens – de besidder en bred pallette af speciale kompetencer som vi og vores virksomheder kan trække på gratis.

Der er ligeledes adgang til støttemidler i en række puljer via Erhvervshuset.

Vi har sat os som mål at vi skal sikre at vores virksomheder får størst muligt udbytte af Erhvervshusets udbud.

I 2021 var 71 virksomheder i kommunen i forløb med Erhvervshuset – hvilket er 60% over budgettet.

Så der er stor efterspørgsel efter deres udbud.

 Iværksætteri

Nye virksomheder og innovation er vigtig for jobskabelsen i Varde Kommune.

Vi har mærket en nedgang i antallet af iværksættere, men det er helt naturligt med både corona og en ekstrem lav ledighed.  Vi ser samme tendens i andre kommuner.

Vi fortsætter arbejdet med at nå ud i hele kommunen med iværksætterkurser – vi har holdt kurser i Agerbæk og senest i Ølgod.

Friedericke har sammen med lokale ildsjæle fra Skovlund været drivkraft bag det spændende projekt om etablering af SYMBO – et fødevareinnovationscenter i Skovlund – det kan blive stort for vores område. For at sikre at projektet kom fra ide og tættere på realisering har kommunen bevilget penge og ProVarde har allokeret Friedericke fuldtids til SYMBO. 

Skole kontakt

På skolesiden var der igen kæmpe opbakning fra erhvervslivet trods corona og travlhed.  Der var mange aflysninger først på året, men alligevel nåede over 1000 skoleelever ud i et forløb i en virksomhed.

Vi bidrog også til en ny 8.klasse praktik i Ølgod og Tistrup og i et samarbejde med Gymnasiet om Bæredygtighed og Innovation.  Og endelig gjorde vi eleverne klogere på robot-teknologi i et stærkt samarbejde med lokale virksomheder og SDU.

Vi kan på den måde være med til at sikre fremtidens arbejdskraft – da vores virksomheder har brug for en bred pallette af håndværks- og boglige kompetencer. Det er derfor vigtigt, at vi viser de unge hvilke jobmuligheder vores lokale erhvervsvirksomheder, giver og efterspørger.

Indsatsen har båret frugt således at optag på erhvervsskolerne er øget fra knap 17% af en årgang i 2016 til godt 32% i 2021 – vi er således over målsætningen på 25% af en årgang

Kommunen bevilgede midler til at en ekstra ressource til en lidt mere håndholdt indsats på ungeområdet med fokus på lokale jobmuligheder – vi har alt for mange unge i Varde Kommune som ikke er under uddannelse eller i job. Vi har i 2021 fået tilknyttet Annette som Erhvervsguide til dette vigtige arbejde med at hjælpe de unge mennesker ind på arbejdsmarkedet. Godt 100 unge er allerede hjulpet på vej.

DI Måling

Den årlige måling af kommunernes erhvervsvenligheden fra DI er et vigtigt pejlemærke.

Efter en forholdsvis dårlig placering i 2019 blev der iværksat en række initiativer for at afdække og afhjælpe udfordringerne.

Det er med stor tilfredshed at konstatere, at indsatsen har båret frugt – og at vi har fastholdt topplaceringen fra sidste år og endda gik frem.

I Varde Kommune får man nu den 7. bedste erhvervsservice i hele Danmark!

Nu må vi i samarbejde med kommunen arbejde hårdt for at fastholde et højt serviceniveau og den flotte placering.

Indsatser i 2022 for ProVarde

Bestyrelsen har løbende arbejdet med strategien for ProVarde og hvilke indsatser vi skal prioritere for på bedste vis, at støtte op om vores medlemsvirksomheder og om den overordnede strategi for Varde Kommune.

 

Der har været kommunalvalg og vi har fået nyt byråd – det er derfor vigtig for os at vi får etableret et godt og konstruktivt samarbejde med det nye byråd og den nye borgmester. Det er min opfattelse at vi allerede er godt i gang hermed. Der er etableret et nyt udvalg for klima og erhverv.   – det skal vi prioritere.

 

Den generelle erhvervsservice med fokus på forretningsudvikling af din virksomhed – er og vil være hovedindsatsområdet for ProVarde. Vi skal bistå den enkelte virksomhed med sparring på de aktuelle områder. Vi er ikke specialisterne – men vi er forbindelsesofficererne der kan hjælpe med henvisning til de rette rådgivere/støttemuligheder – om det er indenfor digitalisering, den grønne omstilling eller markedsføring for at nævne nogle af de store temaer.

 

Som erhvervsservice organisation skal vi løbende tilpasse vores udbud og rådgivning i forhold til den aktuelle dagsorden. Her ved indgangen til 2022 er de store udfordringer for vores erhvervsliv

  • Hvordan vi sikrer den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og
  • Tilpasning til den grønne omstilling

 

Mangel på arbejdskraft er den helt store udfordring i næsten alle brancher.

Med en arbejdsløshedsprocent på 1,6% – er der næsten fuld beskæftigelse

– hvis vi ser frem – vil den demografiske udvikling, hvor flere ældre forlader arbejdsmarkedet kun gøre udfordringen større.

 

Vi skal således fastholde og udvikle vores arbejdsstyrke –

  • Vi er gået i et tættere samarbejde med Uddannelsesinstitutionerne – bl.a. via Barrierer for Vækst, hvor vi ser på efteruddannelse som en af løsningerne.
  • Vi har en interesse i at udvikle Esbjerg som uddannelses by – jo flere uddannelsesmuligheder der er – jo større er chancen for at vi kan fastholde vores unge i området – og at vores virksomheder kan tiltrække de ønskede kompetencer.
  • Vi samarbejder derfor med Education Esbjerg.

 

Man kan ikke tale arbejdskraft uden også at tale bosætning – vi har derfor fokus på at bistå med at gøre Vare Kommune attraktiv som bosætnings kommune.

 

Klima dagsorden – Power to X – Energi ø mv. – giver muligheder for mange nye spændende jobs i vores område – det vil dog også bevirke øget konkurrence om arbejdskraften.

 

Vi skal i ProVarde bistå virksomhederne med at forberede os mod de muligheder som den grønne omstilling byder.

 

Iværksætterrådgivning og –kurser vil uændret være en vigtig del af ProVarde – vi har relativ mange iværksætterforløb.

Målinger viser at der er relativ stor overlevelsesevne på 70 % efter 4 år for iværksætterne i Varde Kommune (nr. 3 i region Syddanmark) – men der etableres ikke så mange arbejdspladser – her er vi under gennemsnittet for regionen.

Fokus vil derfor være rettet mere mod jobskabelse hos iværksætterne – men også på at videre udvikle virksomhederne efter iværksætter fasen.

 

En aktiv kommunikationsstrategi er et af midlerne til at tiltrække arbejdskraft og bosætning – vi skal fortælle de gode historier og vi skal slå på de lokale værdier.

 

Vi har holdningen, at vi kan spille hinanden bedre – vi tror på at vores virksomheder har glæde af at blive inspireret af hinanden.

 

Vi vil derfor arbejde for, at der etableres flere netværk – både faglige og brede netværk.

ProVarde skal bidrage med at bringe ny viden og inspiration til medlemmerne.

Formanden sluttede med at takke alle medlemsvirksomheder og Varde Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde, samt en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere i ProVarde.

Dirigenten fik godkendelse af årsberetningen fra salen og gav videre til direktør Finn Erik Kristiansen for regnskabet.

Finn Erik Kristiansen gennemgik regnskabet.

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål og godkendte regnskabet og at overføre overskuddet til næste år.

Bestyrelsens forslag om status quo for kontingenter og budgetforslaget blev også godkendt.

Efter lidt spørgsmål fra salen, godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslaget til vedtægtsændring af §5 afsnit 3, så en indtrædende suppleant følger det udtrædendes medlems valgperiode.

Med et resultat som følgende: 47 for og 3 neutrale.

Dirigenten gik til punkt 6: Valg til bestyrelsen. Udover de 3 bestyrelsesmedlemmer der modtog genvalg og de 2 forslag fra bestyrelsen, markerede Christian Jørgensen for opstilling til bestyrelsen.

Hver af de opstillede kandidater lavede en præsentation.

Efter valg, blev resultatet som følgende:

Helle Møller Mikkelsen – 46 stemmer

Jørgen Østergaard – 44 stemmer

Anders Jepsen – 44 stemmer

Lillian Rosendahl – 40 stemmer

Erik Buhl – 45 stemmer

Christian Jørgensen – 5 stemmer

Da Christian Jørgensen med færreste stemmer ikke kom ind i bestyrelsen, bliver han automatik valgt ind som suppleant, sammen med det godkendte forslag til suppleant Alf Simonsen.

Revisionen BDO fik genvalg.

Ingen indkomne forslag.

Under eventuelt blev nævnt om de nye kandidater til start selv skulle melde sig, i stedet for de blev vist som bestyrelsens forslag og SYMBO blev drøftet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Referent Gitte Sommer Korneliussen, ProVarde

Bliv medlem af Provarde og få alle fordelene

Indmeld dig eller din virksomhed herunder.

Udnyt fordelene ved et medlemskab og meld dig ind i dag.

Husk også at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse om medlemsbetingelserne i vore vedtægter.

Tilmeld nyhedsbrev


Tilmeld nyhedsbrev